38 REMINGTON AUTO EXPERIMENTAL

– info to follow –